افزودن آگهی شهرک های کشاورزیافزودنِ عکس بازدید آگهی شما را تا سه برابر افزایش می‌دهد.این فیلد مختص بازاریاب های شهرک های کشاورزی ایران میباشد